Stellingen Kats Beraad nr. 1.

Kats.- Afgelopen zaterdag was er een politiek forum in den Bosch. Slechts 43 van de 90 Forum leden waren aanwezig om te spreken over het rapport van de Commissie Vreeman en het 100 dagen beleidsprogramma van de regering.

Om kort te gaan, het was als in een kippenhok. In de eerste plaats was het zo veelzeggend dat meer dan de helft van de Forum leden niet de moeite hadden genomen om naar den Bosch te komen. Wie er wel was kakelde er vrijblijvend op los, vaardig vaak zoals Hollanders eigen, maar veelal niet doortastend, niet politiek. Over het debacle van de verkiezingen, de analyse van het rapport van commissie Vreeman… het was tien keer niks, en na de middagpauze toen er over het beleid van het kabinet gesproken werd, en de zaal nog leger was, werd het nog gekker.

Het ergste was dat ik de indruk had dat niemand zich wezenlijk in de agendapunten had verdiept. En die indruk gold zowel de leden van het Forum als de leiding van dat Forum.

Naar mijn beleving heeft zo een Forum niet veel zin. Ik kon mij niet aan de indruk onttrekken dat de verschillende vertegenwoordigers alleen maar namens zich zelf spraken. Zouden er werkelijk in de afdelingen levendige debatten zijn geweest over het rapport van Ruud Vreeman, over de inhoud van het programma van de coalitiepartijen, zoals dat in de tuin van het Catshuis werd gepresenteerd? Ik betwijfel het.

Het Kats Beraad tussen de middag was uiterst bescheiden. Onze kamerleden hadden allen opdrachten tijdens het Forum; het Noorden had eigen bijeenkomsten… wat ons voorstel is, is dat een ieder bij dit beraad betrokken, reageert op de thema’s en stellingen die ik in vier rondes wil voorleggen. Dat maakt mede mogelijk dat jullie allen kunnen bekijken of je alleen een standpunt formuleert, of met meerderen in dit verband wilt nadenken en antwoorden. Mijn brieven kunnen dan als een kader of een inspiratiebron gelden.

Op basis van de verschillende reacties zal ik een gemeenschappelijke tekst voorleggen die we dan met elkaar, al dan niet via @ post. De resultaten van het Kats Beraad bieden we aan de Tweede Kamerfractie, aan het nieuwe partijbestuur en kunnen we wellicht tijdens een deelsessie bespreken tijdens het congres. Vanzelfsprekend leggen we het dan ook voor aan de afdelingen en gewesten. Dat betekent dat we vaart moeten maken; het congres is, vermoedelijk, begin october en de vakantie wenkt voor velen.

Afgelopen zaterdag hebben we uitgesproken dat het Kats Beraad perspectieven (stellingen, thema’s) moet bieden, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De perspectieven hoeven niet morgen te worden gerealiseerd, maar moeten er wel zijn als droom, als vergezicht, en bedenk daarbij dat de achturenwerkdag onmogelijk leek, dat het algemeen kiesrecht onhaalbaar leek, net als de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Welaan, de eerste stelling heeft te maken met de economische ontwikkeling, die in een periode van enkele tientallen jaren een  internationale karkater heeft gekregen en alzo de veranderingen in onze samenleving voortstuwt. De best opgeleiden zullen zich zeker kunnen redden…. Maar onze zorg gaat ook uit naar wie niet zo maar vanzelf mee kan en toch van goede wil is. Dan is er nog de vergrijzing van de bevolking en de druk om de sociale zekerheid zoals die midden vorige eeuw werd ontwikkeld, inclusief de WAO,  te kunnen waarborgen. Daarom:

1        Inhoud: Iedereen werkt, naar vermogen. Een uitkering betekent werk, of scholing.

(Ik hoor onmiddellijk de liberalen roepen dat wij dan weer met Melkert banen komen en dat dat geen echte banen zijn. Sorry hoor, met wat voor soort geld wordt meneer Hoogervorst betaald? Precies, die heeft dus ook een…, nee geen Melkertbaan, meer een ….)

De voorbije dagen heb ik hier intens over nagedacht. De toestand van de partij is niet goed. De oude structuren zijn meer dan tien jaar geleden veranderd, vanzelfsprekend want ook de samenleving was veranderd. Nu, aan in dit eerste decennium van de 21 ste eeuw, is opnieuw veel veranderd. We moeten verder.

Een partij als kiesvereniging, opgejaagd door de behoefte van de media tot eenvoud en snelheid, doet geen recht aan die andere beweging, die je zou kunnen duiden als het midden katern van dagblad Trouw, de Verdieping.

Ik ben er van overtuigd dat een politieke partij meer moet zijn dan een kiesvereniging, en meer kan en moet zijn, dan de politieke legitimiteit van de bureaucratie. Vandaar mijn brieven over de verschillende aspecten van de partij.

  1. Organisatie. De Partij van de Arbeid, als politieke partij een pijler in het democratisch bestel, is meer dan een kiesvereniging. Op elk niveau is de Partij van de Arbeid een volkse, een informerende, een lerende, een opiniërende, een solidaire, een luisterende, een leidende en internationale partij. Dat blijkt uit haar organisatie, uit haar activiteiten en werking.

Reageer zoals je wilt, maar denk mee in oplossingen, uitwerkingen of alternatieven. En uiterlijk 8 juli 2007.

Tot hier,

Hartelijke groeten van

Jan Schuurman Hess

Tel: 0113-600400